Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van: ‘Orjan’ gevestigd te 2498 EG Den Haag, aan de Rietgras 70.

Artikel 1. Definities

 1.  ’Verkopende partij’: Orjan
 2. ‘Consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken.

Artikel 2. Levering en levertijd

 1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
 2. Bezorging van aankopen geschiedt gratis.
 3. Levering zal plaats vinden binnen 3-5 werkdagen.
 4. De door Orjan opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht, met nooit meer dan twee weken overschrijden.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Orjan is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig product of tot vervanging van een product of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van Orjan.
 2. Orjan is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit miscommunicatie, informatieverlies, verminkingen en/of het onvolledig overkomen van bestellingen ten gevolge van het gebruik van internet, e-mail dan wel enig ander communicatiemiddel tussen de consument en Orjan.

Artikel 4. Garantie

 1. Orjan garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar zoals vermeld door de producent.
 2. Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen is Orjan verplicht binnen 10 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld, de zaken te herstellen.
 3. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling.
 4. De garantie geldt niet voor krassen op het product als er onjuist is omgegaan met het schoonmaken daarvan.
 5. De consument dient aan te tonen dat het product binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een product zijn verwijderd of gewijzigd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Door Orjan geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht.
 2. Orjan raadt de consument ten sterkte af het product na eigen gebruik aan derden te overhandigen voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6. Gebreken; klachttermijnen

 1. De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 dagen na levering aan Orjan schriftelijk te melden.

Artikel 7. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het totale verschuldigde bedrag vóór aflevering plaats te vinden.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Orjan aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Artikel 8. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Delft. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.